Intern overvågning

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) § 19 foreskriver, at Vandselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver vandselskabets tiltag for at sikre,

at aftaler indgås på markedsvilkår
at aftaler foreligger skriftligt og
at der føres kontrol hermed.

BEK nr. 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning beskriver de nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program skal indeholde.


Bestyrelsen i Ærø Vand A/S har vedtaget program for Intern overvågning.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk