Uvedkommende vand

Kloakker der skal aflede regnvand må kun modtage regnvand fra veje, befæstede arealer og tagflader. Regnvand der afledes fra græsplæner og andre ubebyggede områder og som ledes til kloakken, betegnes som uvedkommende i forhold til kloakkens funktion.

Uvedkommende vand i afløbssystemet kan også skyldes fx revner og brud, fejlkoblinger, utætte samlinger og fejl i kloaksystemet mv.

De væsentligste problemer med uvedkommende vand er:

  • Indsivning af grundvand
  • Overlækning af regnvand
  • Drænafstrømning
  • Regnafstrømning til seperat spildevandsledning

Når indsivningen i et kloaksystem overstiger et vist niveau, betegnes det som uvedkommende i forhold til kloaksystemets tiltænkte funktion.

Uvedkommende vand, som ledes til renseanlægget medfører at belastningen på anlægget forøges. Udledningen af bl.a. fosfor, total kvælstof, m.m. fra renseanlægget forøges næsten proportionalt med mængden af uvedkommende vand, og dermed forurening af det vandområde, der modtager spildevandet (recipienten). Uvedkommende vand fører til stigning i de økonomiske omkostninger på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre, at rense og pumpe og kan skabe problemer i kloaksystemet andre steder. Man forsøger derfor at minimere uvedkommende vand.

Ulovlig tilslutning af regnvand til kloakker

Regnvand, der tilsluttes kloakker, som ikke er beregnet for regnvand, eller regnvand fra ubebyggede arealer der ledes til kloakker, er ulovligt.

Ærø Kommune og Ærø Vand A/S har udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen i sager, hvor regnvand ulovligt er tilsluttet kloakkerne. I reglen vil det være spildevandsforsyningen, der tager den første kontakt til grundejerne eller vejejerne, fordi det i praksis vil være spildevandsforsyningen, der konstaterer den ulovlige tilslutning. Hvis grundejerne ikke reagerer på henvendelsen fra Ærø Vand A/S, overdrages sagen til Ærø Kommune.

Acceptabelt niveau for indsivning fra private ejendomme

Da det kan være svært at måle størrelsen af indsivende vandmængder fra en ejendom, har Ærø Kommune og Ærø Vand A/S udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen, hvis der konstateres indsivende grundvand fra en privat ejendom i uacceptabelt omfang. Uacceptabel indsivning fra en ejendom defineres at være til stede, hvis man ved TV-inspektion i skel eller ved visuel inspektion i skelbrønd, konstaterer synligt løb af klart vand uden at der forbruges vand i ejendommen.

Dræn

Dræn fra marker mv. kan være tilsluttet kloaksystemet. Typisk er drænene blevet tilsluttet, da kloakeringen blev gennemført. Dræn, der er tilsluttet spildevandsførende ledninger, bliver afkoblet i takt med at de konstateres, og baggrunden for tilslutningen afdækkes. Tilslutningen kan være lovlig såvel som ulovlig og derfor er baggrunden for tilslutningen vigtig at afdække, fordi det i sidste ende placerer ansvaret for at få drænet afkoblet.

Ærø Kommune og Ærø Vand A/S har udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen, hvis der konstateres dræn der er tilsluttet kloakker.

Dræn, der er tilsluttet regnvandskloakker, nedprioriteres i forhold til dræn der er tilsluttet spildevandsførende kloakker. Dræn der er tilsluttet regnvandskloakker vil dog på sigt også blive afkoblet.

Grundejernes pligter

Grundejere skal i alle typer kloakerede områder sørge for, at spildevandsbrønde er udført med tætte dæksler og at dækslerne som minimum er placeret i niveau med terræn og gerne så vidt det er muligt, højere end det omkringliggende terræn.

Grundejere skal endvidere sikre, at spildevandssystemet er så tæt, at der ikke sker indsivning i uacceptabelt omfang i henhold til de opstillede kriterier og at der ikke er tilsluttet regnvand til spildevandsledninger og at overfladevand ikke kan strømme til systemet via utætheder i dæksler.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk