Punktkilder.

Punktkilder er udledninger fra et afgrænset sted, f.eks. fra renseanlæg eller industri. Udledningen af næringsstoffer og organisk stof fra punktkilder påvirker vandmiljøet og kan f.eks. føre til algeopblomstring.

Rapport for punktkilder 2018, hvori renseanlæg på Ærø fremgår kan læses her

RBU.

Regnbetingede udledninger (RBU) er udledninger af spildevand, der løber via kloak til vandløb, sø eller hav som følge af regn.   

I nogle områder er der fælleskloakering. Det betyder, at både regnvand og spildevand ledes i den samme ledning. Udledninger herfra kaldes overløb og består af husspildevand opblandet med regnvand.   

I separatkloakerede områder består udledningen alene af regnvand, der løber fra befæstede arealer for eksempel veje og tagoverflader.

I Danmark er der omkring 20.000 regnbetingede udledningspunkter, hvoraf ca. 5.000 er overløb fra fælleskloakerede områder, mens de resterende er udledninger fra separatkloakerede områder.

Regnbetingede udledninger, hvori Ærø fremgår kan ses her

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk